Det har skett ett tydligt skifte i våra prioriteringar vid val av arbetsgivare. Studier* visar att 53% prioriterar hälsa och välbefinnande över arbete. Oavsett om vi arbetar för att leva eller lever för att arbeta. Den främsta anledningen till att vi väljer att lämna ett arbete är också personligt välbefinnande och psykiska hälsa. Slutsatsen är enkel. Det är en viktig framgångsfaktor som attraktiv arbetsgivare idag att skapa “Arbetsplatser vi mår bra av”. 

Vad är psykisk hälsa? 

Världshälsoorganisationen definierar psykisk hälsa som “ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i”. 

Det är viktigt när vi talar om psykisk hälsa att det inte enbart betyder en total frånvaro av ohälsa. Mer att vi klarar av att balansera våra mörkare sidor mot de ljusa. Att det psykiska välbefinnandet är så pass starkt att vi klarar av livets olika prövningar. Vi kan ju inte skydda oss från livet. 

Livet kommer att innebära påfrestningar både i privata och professionella sammanhang. Och ibland i kombination. Lågkonjunkturer, skilsmässor, konflikter, krig i Europa, sjukdom och sorg kommer att påverka oss alldeles oberoende av om klockan visar arbetstid eller inte. 

Varför har arbetsgivaren ett ansvar? 

Mot denna bakgrund förstår man vikten av arbetsplatsens betydelse för det psykiska måendet. En heltidsarbetande person spenderar en tredjedel av sin vakna tid på jobbet. Vi har helt enkelt inte psykologiskt råd med att vår arbetsmiljö medför för mycket mörker i vår livssituation, för då kommer vi inte klara de livspåfrestningar som vi, oavsett vad, kommer att utsättas för. 

Det gäller att se på arbetsplatsen på ett annat sätt. En arbetsplats har stora möjligheter att bidra positivt till att skapa och understödja psykiskt välbefinnande hos individer. Arbetsplatsen kan alltså genom sin existens påverka ett visst antal faktorer som skapar mervärde och förstärker individens ljusa sidor och bidrar till psykiskt mer välmående individer. Dessa individer kommer inte enbart att prestera bättre utan även hantera sin livstillvaro mer balanserat och långsiktigt hållbart. Människor som mår bra, tenderar även att få andra att må bra. Det blir positiva ringar på vattnet. Både på arbetsplatsen och i samhället. 

Hur skapar vi arbetsplatser vi mår bra av? 

Här listar vi 7 generella framgångsfaktorer som vi menar utgör grunden för psykisk hälsa och välmående på arbetsplatsen. 

Arbetsplatser vi mår bra av är: 

  1. Meningsfulla De får oss att känna att det vi gör spelar roll. Att vårt bidrag till helheten gör skillnad. Att vi förstår vad vårt arbete bidrar till. 
  1. Tydliga De förser var och en med ett tydligt uppdrag där vi vet vad som förväntas av oss som medarbetare. 
  1. Medmänskliga De ser oss som hela kännande människor. Där utrymmet finns för såväl bättre som sämre dagar. Där vi har respekt inför varandra, våra personligheter och uppfattningar. 
  1. Inkluderande De skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. Att alla hör hemma och är en del av laget. 
  1. Trygga De ger utrymme för att våga testa och göra fel. Att det finns utrymme att fråga. Att få lära, växa och utvecklas. Att vi känner förtroende. De är också fria från mobbing och kränkande särbehandling. 
  1. Påverkbara De skapar möjligheter och frihet för individen att kunna påverka sin arbetsvardag. Det kan vara allt från hur man utför sina arbetsgifter, arbetstider eller val av arbetsplats (hybridarbete) till att kunna förändra ledarskap, kultur och attityder. Att alla får ha en röst som blir lyssnad på. 
  1. Engagerande De får oss att vilja göra det där lilla extra för att arbetsplatsen själv bjuder på det där lilla extra som t.ex. härliga och hälsosamma arbetsmiljöer, teknik som fungerar, en bulle till kaffet då och då eller ett gott skratt tillsammans med kollegorna. 

————–

Författare 

*) Microsoft, Work Trend Index 2022